W listopadzie 2012 r. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie „Podziel się Polską" do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasz projekt został bardzo wysoko oceniony uzyskując 96 pkt. na 100 możliwych do zdobycia.

Jego głównym założeniem była aktywizacja i zaangażowanie do współpracy dzieci z domów dziecka i podzielenie się efektami pracy z dziećmi z domów dziecka z zagranicy – stąd tytuł projektu „Podziel się Polską".

Ze względu na to, że przy naszym Muzeum od stycznia 2013 r. istnieje Muzeum dla dzieci im. Janusza Korczaka, zaprosiliśmy do współpracy 6 domów dziecka z całej Polski głównie (poza jednym) imienia Janusza Korczaka.

W ramach projektu w każdym z wybranych domów dziecka zostały przeprowadzone 2 dniowe warsztaty: 1/ etnograficzne, 2/fotograficzne, 3/ ze sztuki prezentacji i 4/ pracy z ciekawymi, lokalnymi respondentami.

Warsztaty miały wzmocnić kompetencje dzieci oraz przygotować je do samodzielnego skomponowania informacji tekstowej i ilustracji fotograficznej do książki pt. „Podziel się Polską", której wydanie będzie jednym z efektów projektu. Warsztaty zrealizowane w domach dziecka miały na celu przygotowanie dzieci do samodzielnego zebrania i opracowania materiałów na temat regionu z uwzględnieniem lokalnych baśnie, postaci historycznych, legend i in., które zebrane w zwartej publikacji będą miały walor edukacyjny, a zarazem będą materiałem do promocji Polski wśród Polaków i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych zagranicą.

Publikacja zostanie przetłumaczona na 3 języki: angielski, ukraiński i hebrajski a następnie zawieziona do 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych na Ukrainie i w Izraelu, gdzie na jej podstawie zostaną przeprowadzone warsztaty.

Ważnym elementem projektu edukacyjnego „Podziel się Polską" będzie edukacyjna platforma internetowa, która służyć będzie m. in. do edukacji i komunikacji między Muzeum, a uczestnikami projektu i dziećmi z całej Polski. Na stronie znajdzie się również wersja elektroniczna książki „Podziel się Polską" oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli wspierające prowadzenie zajęć z jej wykorzystaniem.

Dzieci zaangażowane w projekt zostaną także zaproszone w grudniu 2013 r. do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na uroczystą Galę „Podziel się Polską", podczas której będą mogły zaprezentować swoje prace, otrzymają egzemplarz ksiązki swojego współautorstwa zwiedzą Muzeum, będą uczestniczyły w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach.

 

Cel projektu:

 • Dotarcie z ofertą edukacyjną do grup dzieci wykluczonych w Polsce i zagranicą.
 • Promocja kultury Polski poza granicami.
 • Zachęta do aktywności i działania na rzecz własnego regionu – zbieranie i korzystanie z informacji.
 • Umożliwienie skorzystania z zasobów PME dzieciom, które mają utrudniony dostęp do zasobów kultury (wycieczka - wizyta, zwiedzanie, warsztaty).
 • Stworzenie nowoczesnego medium – platformy internetowej, umożliwiającej prezentacje efektów prac dzieci i popularyzacje etnografii.
 • Wzmocnienie kompetencji dzieci w obszarach: zbierania, selekcji i korzystania z informacji (warsztaty etnograficzne, fotograficzne, ze sztuki prezentacji, wykorzystania w procesie edukacyjnym nowych technologii (platforma internetowa).
 • Umożliwienie prezentacji efektów własnych działań szerszej publiczności podczas Gali „Podziel się Polską" w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i poczucia sprawstwa poprzez współautorstwo publikacji edukacyjnej promującej kulturę polskę skierowanej do dzieci z placówek opiekuńczych poza Polską (Ukraina, Izrael).

 

Adresaci:

1. Polska: 6 domów dziecka przede wszystkim im. J. Korczaka na terenie całej Polski (zlokalizowane w miejscowościach oddalonych od wiodących w regionie ośrodków kulturalnych i naukowych); dzieci w wieku 10-16 lat.

2. Domy dziecka wytypowane do projektu:

 • Strzyżów (Podkarpackie)
 • Krasne – Zabłudów (Podlaskie)
 • Świebodzin (Lubuskie)
 • Warszawa, Dom Dziecka nr 2 im. J. Korczaka (Mazowieckie)
 • Kłobuck (Śląskie)
 • Pieszyce, Pilawa Górna (Dolnośląskie)

3. Dzieci z 2 wybranych placówek opiekuńczych na Ukrainie i w Izraelu

 

Partnerzy:

 • Fundacja Anny Walczyk
 • wybrane Domy dziecka z Polski (6)
 • Placówki opiekuńcze z Ukrainy i Izraela

 

Kluczowe, zaangażowane w projekt osoby:

dr Adam Czyżewski

Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Antropolog kultury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczeń prof. Mieczysława Porębskiego i prof. Czesława Robotyckiego, autor prac z dziedziny antropologii miasta, kultury wizualnej i antropologii przedmiotu, m.in. książek „Trzewia Lewiatana: antropologiczna interpretacja idei miasta- ogrodu" (2001), „Honorowa Nagroda SARP 1966-2006" (2006), „Trzewia Lewiatana: miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego" (2009), "Morfologia obrazu" (2012), współautor zbioru „Architecture and Avant-Garde in Poland 1918-1939 – Rassegna" (1996), pod jego redakcją ukazały się: „Zwykłe – niezwykłe: fascynujące kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie" (2008), „Pasja i pragmatyzm" (2010). Wykładał antropologię miasta i kultury wizualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie.

 

Anna Grunwald - koordynator projektu

Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego i Muzeum dla dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, doktorantka w Zakładzie Dydaktyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Polonistka (Uniwersytet Łódzki), do 2002 r. nauczycielka w warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach Społecznego Towarzystwa Oświatowego, absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w zarządzaniu – manager marketingu i sprzedaży na ryku wydawniczym w latach 2002-2010. Współautorka podręczników szkolnych: cykl „A to historia!" Podręcznik do kl. 5, Scenariuszy zajęć dla nauczycieli Wydawnictwo Nowa Era, wyd. 2000-2012; autorka „Antologii polskiej poezji śpiewanej" Wydawnictwo Siedmioróg 2001, ekspertyz, artykułów edukacyjnych, trener.

 

Anna Walczyk

Archeolożka, reżyserka, scenarzystka, producentka filmów, dziennikarka, autorka reportaży z Bliskiego Wschodu, Europy i w Azji. Fundator i prezes fundacji ANNA WALCZYK FOUNDATION, współpracuje z TV Plus Israel. Od 1996 roku prowadziła badania archeologiczne na trenie Turcji, Izraela, Jordanii, Armenii, koncentrując swoje zainteresowania na archeologii biblijnej. Autorka artykułów, reportaży, filmów na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, relacji między trzema religiami: chrześcijaństwem, judaizmem i islamem oraz problematyki społecznej (sytuacja kobiet, dzieci) i sytuacji politycznej. W ramach Fundacji, Anna Walczyk zajmuje się działalnością charytatywną, integracją, tworzeniem i realizacją programów edukacyjnych dla dzieci z Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, niesieniem humanitarnej ofiarom klęsk żywiołowych, przemocy, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bliskiego Wschodu, propagowaniem idei wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, ochroną, wspieraniem mniejszości narodowych i etnicznych.

 

dr Justyna Laskowska-Otwinowska

Kierownik Działu Etnografii Polski i Europy Państwowego Muzeum Etnograficznego. Doktor nauk społecznych, wykładowca uniwersytecki. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zajmuje się naukowo tematami życia społecznego i etnografią Polski. Jest autorką wielu artykułów publikowanych w książkach i czasopismach o profilu etnograficznym i socjologicznym. Przez wiele lat byłą we władzach Stowarzyszenia Dla Ziemi, w którym realizowała projekty min. z uchodźcami, sierotami i innymi środowiskami zmarginalizowanymi, zwłaszcza na wsi. Zajmowała się także edukacji proobywatelską i międzykulturową.

 

Marta Czerska

Kierownik Biblioteki oraz Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Bibliolog, specjalista ds. zarządzania informacją naukową. Absolwentka Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się w szczególności wokół problematyki cyfryzacji, digitalizacji i zagadnień związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów. Organizatorka warsztatów i działań animacyjnych z zakresu selektywnego wyszukiwania informacji oraz równego dostępu do informacji w świecie wirtualnym. Współpracuje z Fundacją Strefa Wolnosłowa , części Transeuropa Network działającej jednocześnie jako grupa lokalna międzynarodowej organizacji European Alternatives. Współorganizatorka działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Wolontariusz programu Polska Cyfrowa Równych Szans, zajmującego się problematyką wykluczenia cyfrowego osób 50+. Zajmuje się również fotografią, ukończyła Warsztat Fotoreportażu na Akademii Fotografii w Warszawie.

 

Patryk Pawlaczyk

Etnolog. Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Obecnie pracuje w Dziale Etnografii Polski i Europy PME. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą tradycyjną, estetyką transkulturową, prowadzi badania terenowe na Kaukazie.

 

Dariusz Skonieczko

Afrykanista z Działu Etnografii Krajów Pozaeuropejskich Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Historia Sztuki. Praca magisterska nt. Współczesna rzeźba kamienna z Zimbabwe. Rozpoczęta praca doktorska nt. Rola artysty w tworzeniu się nacjonalizmów w państwach Afryki Subsaharyjskiej. Pracuje w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie na stanowisku - Opiekun merytoryczny zbiorów afrykańskich oraz rejonu Półwyspu Arabskiego. Odbył liczne wyprawy do Afryki (w tym w 2008 r. do Zimbabwe oraz Demokratycznej Republiki Konga jako współpracownik Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi) oraz na Półwysep Arabski. Autor artykułów naukowych oraz podróżniczych.

 

Mariusz Raniszewski

Główny specjalista ds. filmu w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zajmuje się  min. realizacją filmów dokumentalnych i prowadzeniem warsztatów filmowych. Absolwent kulturoznawstwa (specjalizacja: filmoznawstwo) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i marketingu kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Reżyser, scenarzysta, producent filmów dokumentalnych, reportaży i programów telewizyjnych. (min. „Szalona z Trzcińca", „Kawalerzysta", „Dwory i Pałace", „Droga do Unii", „Lekcja Niepodległości", filmy o parkach narodowych – Drawieńskim i Magurskim, „Trzej Królowe z Sopotni Małej", „Zapustnicy", „Jonines", „Bogowie – Instrukcja Obsługi"). Fotograf. Wystawy: „Raport nr 2", 2009, „Pałac w Zakrzewie", 2010. Autor tekstów o problematyce kulturalnej i społecznej. (min. GW, „emFemme", „Kino", sZAFa"). Redaktor i współautor książki „Kultura 2,4%. Synergia Różnorodności" (wyd. Narodowe Centrum Kultury i Uniwersytet Warszawski, 2011). Manager kultury i autor projektów artystycznych. W latach 2004-2006 dyrektor i dyrektor artystyczny międzynarodowego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Głównymi tematami jego prac są popularyzacja sztuki i historii, media i otoczenie człowieka.

 

Katarzyna Żukowska

Koordynator ds. Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, współpracowała z Muzeum Pałacem w Wilanowie oraz Muzeum Łazienkami Królewskimi. W 2011 r. współprowadziła ogólnopolski program ministerialny Akademia Zarządzania Muzeum.

 

Joanna Czarnocka

Specjalista ds. edukacji w Dziale Naukowo-Oświatowym w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Norweskiego Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji (SIU), odbyła praktyki w norweskich instytucjach kultury takich jak  Muzeum Sztuki w Bergen  i Pernamenten Muzeum Sztuki Użytkowej  w Bergen. W ostatnich latach współrealizowała II edycję projektu „Muzeum na wynos" dla Muzeum Narodowego w Warszawie oraz animowała „Pies i wilk czyli o niepodległości dla najmłodszych" dla Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego. Pasjonatka kultury i architektury krajów nordyckich. Zwolenniczka edukacji przez sztukę.